МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ САВИЋА КУЋА У НЕШТИНУ - Изградња реплике куће из Сусека

 

Досадашњим радовима на реализацији Пројекта Музеја на отвореном куће Савића, завршене су две фазе пројекта.
Радовима из 2012. године, које је финансирао Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Општина Бачка Паланка и Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, извршена је санација, конзервација и рестаурација Савићеве куће, постављање ограде од плетера и откуп и преноса Амбара на саоницама из Сусека.
Након реализације јавне набавке радова – Изградња и опремање комплекса Музеја на отвореном „Савићева кућа“ у Нештину - ЈН ОП 8.6/2013, крајем јула 2013.године, започети су радови на реализацији:
- изградња реплике куће из Сусека са вајатом,
- изградња хлебне пећи
- санација, конзервација и рестаурација амбара из Сусека
(2012.године откупљен и пренешен у непосредну околину куће Савића),
- извођење радова на текућем одржавању куће Савића.
Овогодишњи радови се финансирају средствима Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Министарства културе, информисања и информационог друштва и Општине Бачка Паланка.
Наручилац и надзор над извођењем радова врши Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, а радове изводи ДОО «Архитектура-проинг» из Новог Сада.

Фаза пројекта се изводи на основу:
1.Главног архитектонско-грађевинског пројекта
Изградња и опремање комплекса Музеја на отвореном куће Савића
Е-03-140/24-2012 од 10.06.2013.године.
Стручни тим: мр Мирјана Ђекић,етнолог
Сузана Љубичић, арх.техничар
Вељко Новаковић, грађ.техничар.
Одговорни пројектант: Јелена Филиповић, диа.
2. Локацијске дозволе број IV-05-353-45/2013 од 24.06.2013.године и Грађевинске дозволе број IV-05-351-222/2013 од 30.07.2013. године, оба издата од стране Општинске управе Општине Бачка Паланка, Одељења за урбанизам и грађевинарство.
Изградња реплике старе куће са вајатом из Сусека, изводи се у свему према аутентичном изгледу оригиналног објекта. Положај на парцели и габарити одређени су кроз ситуациони план који је саставни део пројекта.

Изградња реплике старе куће са вајатом из Сусека, изводи се у свему према аутентичном изгледу оригиналног објекта. Положај на парцели и габарити одређени су кроз ситуациони план који је саставни део пројекта.
Темељење објеката се вршило на темељним тракама од набоја на традиционалан начина а зидови су зидани од черпића у блатном малтеру. Кровна конструкција и конструкција таваница изведена је од старе грађе, а кровни покривачи су од трске.
Сви зидови, спољашњи и унутрашњи малтеришу се блатним малтером у неколико слојева и завршно крече у бело, док се дрвени елементи објеката третирају натапањем врућим фирнајзом или прерађеним машинским уљем у зависности од врсте елемента и положаја на објектима.
У циљу очувања, презентације и популаризације споменика културе од изузетног значаја, развоја културног и винског туризма, презентације народног градитељства Фрушке горе, реализацијом концепта - очување Савићеве куће in situ уз допуну парцела преношењем добара под предходном заштитом у заштићену парцелу (куће и вајата из Сусека, куће из Черевића, амбара, хлебне пећи….) организован је Музеј на отвореном куће Савића, чиме ће се простор обогатити новим садржајима, туристичка понуда употпунити а кући Савића пронаћи модалитет опстанка и самоодрживог начина деловања.
Циљ пројекта јесте укључивање подручја у туристичку презентацију Подунавља и Фрушке горе, развој културног и винског туризма.


МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ САВИЋА КУЋА У НЕШТИНУ - Санација и конзервација