Истраживање примене ритског кречњака на подручју северне Бачке и Баната у оквиру ИПА пројекта CULT-NAT HERIT

 

Истраживање примене ритског кречњака у пограничним општинама северног дела Војводине, у међуречју Дунава и Тисе, спроведено је у оквиру међудржавног пројекта пограничне сарадње између Републике Србије и Републике Мађарске ИПА пројекат CULT-NAT HERIT под називом “Откривање заједничког културног и природног наслеђа у пограничном региону Мађарска-Србија’’ референтни број пројектаHUSRB/1203/212/117.Носилац пројекта је локална самоуправа Чајошпалош. У пројекат су укључени Национални парк Кишкуншаг као пројектни партнер 1, Универзитет у Сегедину и Музеј из Калоче са мађарске стране и Општина Нови Бечеј са српске стране као пројектни партнер 2, који је са своје стране ангажовао низ специјализованих установа и организација за поједине фазе реализације пројекта. 
Део пројекта, који се односи на истраживање примене ритског кречњака, под називом „Истраживање примене ритског кречњака на подручју северне Бачке и Баната“, за српског партнера, Општину Нови Бечеј, реализовао је тим Покрајинског завода за заштиту споменика културе из Петроварадина у периоду јун – октобар 2013. године. Тим Покрајинског завода форамиран за потребе истраживачког пројекта CULT-NAT HERIT чинили су архитекти др Дубравка Ђукановић, Сава Стражмештеров, Љиљана Ћирић и фотограф Недељко Марковић.
Истраживање је засновано на методологији коју је дефинисао мађарски партнер и обухвата прелиминарне истраживачке радове, чији ће резултат бити основна база података, која ће касније послужити као основа за даља истраживања и закључивања. Највећи део пројекта представљала су теренска истраживања целокупне територије северних општина Бачке и Баната дуж српско-мађарске границе. Проучавано је присуство ритског кречњака на истраживаном подручју, потенцијална налазишта овог материјала и његова примена приликом изградње свих врста објеката, од средњевековних структура сачуваних у виду археолошких остатака до мањих и већих, профаних и сакралних грађевина грађених све до почетка 20. века. У оквиру теренског рада посебан акценат је стављен на контакт са локалним становништвом и непосредни разговор са њима о истраживаној теми, након чега су прикупљени подаци обрађени и систематизовани. Паралелно са теренским радом спроведена су и истраживања доступне архивске и друге грађе, референтне литературе и публикованих резултата ранијих истраживања. Као коначни циљ истраживања дефинисана је систематизација добијених података прикупљених из различитих сегмената овог истраживачког пројекта и формирање основне базе података о присуству ритског кречњака у северном, пограничном појасу Војводине. Резултати овог истраживања ће имати своју даљу примену у оквиру пројекта CULT-NAT HERIT, као основа за израду информативних веб презентација и туристичких тура предметног подручја, али и као основа за даља стручна и научна истраживања ритског кречњака, као релативно ретког грађевинског материјала чији је настанак везан за специфичне географско-геолошке услове.