ПРОЈЕКАТ ХЕРОМАТ ЗАШТИТА ОБЈЕКАТА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ НОВИМ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИМ МАТЕРИЈАЛИМА FP7 ТЕМА [ENV-NMP.2011.3.2.1-1 NMP]

 


[Развој напредних компатибилних материјала и техника као и њихова примена у заштити, конзервацији и рестаурацији материјалног културног наслеђа, Нанонауке, Нанотехнологије, Материјали и нове производне технологије - NMP]
Пројекат Заштита објеката културне баштине новим мултифункционалним материјалима - ХЕРОМАТ (HEROMAT - Protection of Cultural Heritage Objects with Multifunctional Advance Materials“) је четворогодишњи истраживачки пројекат који се финансира у оквиру Седмог оквирног програма Европске уније (Seventh Framework Programme – EP7), са укупним буџетом од 3,47 милиона eвра. Пројекат ХЕРОМАТ је започет 1. децембра 2011. године, а координација овог мултидисциплинарног пројекта поверена је Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду. У пројекту учествује 10 партнера из пет земаља: Словеније, Италије, Велике Британије, Русије и Србије (4 универзитета и 3 институције заштите културног наслеђа и 3 мала и средња предузећа).
Мултидисциплинарни пројекат ХЕРОМАТ усмерен је на развој иновативних и за околину прихватљивих материјала са додатном вредношћу/функцијом усмереном на заштиту непокретне културне баштине.
Пројекат ХЕРОМАТ ће допринети ефикасној и дуготрајној заштити објеката културне баштине од деградације, уз очување њихове аутентичности, функционалности и естетских вредности, водећи истовремено рачуна о социјалним и економским аспектима, неопходне континуалне бриге о културном наслеђу изузетне вредности. Пан-европски истраживачки тим Пројекта ХЕРОМАТповезује експерте из различитих европских земаља чији ће заједнички рад бити усмерен ка рестаурацији и консолидацији два одабрана објекта културне баштине у континенталним климатским условима, једног лоцираног у урбаној (Тврђава Бач, Србија) а другог у руралној средини (Дворац у Дорнави, Словенија).
Истраживања предвиђена у пројекту ХЕРОМАТ обухватају читав спектар повезаних истраживачких активности, почев од синтезе нових заштитних материјала и развоја одговарајуће методологије карактеризације и тестирања, преко полуиндустријске производње одабраних формулација до завршне фазе њихове примене и праћења ефикасности као и трајности у реалном окружењу.
Конкретан резултат истраживања пројекта ХЕРОМАТ биће серија иновативних материјала који могу бити примењени у заштити различитих неорганских супстрата, са вишеструком новом функцијом: консолидација, самочишћења и заштита од дејства микробиолошке контаминације.
Крајњи циљ пројекта ХЕРОМАТ је побољшање физичког стања споменика културе и њихове отпорности на деградацију уз задржавање функционалности и естетског изгледа током дужег временског периода.
Покрајински завод има задатке у оквиру свих 10 радних пакета, а посебну одговорност има као лидер радног пакета 10, који се бави десиминацијом остварених резултатима пројекта. У том циљу у 2012. години су остварене бројне активности од припреме пропагандног маетријала, до организације округлог стола о материјалима. Видети: www.heromat.com
Пројекат је проистекао као логичан наставак остварене сарадње између Покрајинског завода и Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду са темама везаним за разумевање процеса деградације материјала, а нарочито сарадње у оквиру пројекта интегративне заштите наслеђа „Векови Бача“.